Nieuwsbrief 03 (december 2023)

Jaargang 1 - Nummer 03 - December 2023

Beste belangstellende,
Het jaar 2023 is bijna ten einde. Graag praat ik u – in deze derde nieuwsbrief – bij over het nieuwbouwproject Beekweide II. Want er gebeurt heel veel, zowel vóór als achter de schermen. Zo heeft u vast al gezien, dat er veel grond is verzet voor het bouwrijp maken. De riolering wordt aangelegd en de wegen en watergangen worden zichtbaar. Inmiddels staan de woonwagens op hun nieuwe plek; de oorspronkelijke plek van de woonwagens wordt ingericht als onderdeel van de nieuwe wijk.

Als ik als wethouder terugkijk op 2023, dan krijg ik op het gebied van wonen zóveel energie van het feit dat we in de gemeente Renswoude woningen kunnen realiseren die voor iedereen betaalbaar zijn. Het gaat daarbij niet alleen om betaalbare koopwoningen; ook het Woningbedrijf bouwt mooie – en betaalbare – sociale huur- en koopwoningen. Er is dus voor ieder wat wils.

Daarnaast ben ik ook blij dat Beekweide II een heel duurzame wijk gaat worden. Hoe we daarmee – bij het ontwerp en de uitvoering – rekening houden, leest u een volgende keer.

Tenslotte ben ik blij dat onze intensievere communicatie over de ontwikkeling van Beekweide II op prijs wordt gesteld. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, maar de directe omgeving in het bijzonder, weet wat er gebeurt. Een (nieuwe) projectwebsite, nieuwsberichten en nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten blijken daarbij goed te helpen; uiteraard zetten wij dit komend jaar voort.

Nog een paar dagen en dan is het Kerst en Oud & Nieuw. Voor iedereen een tijd om uit te rusten en tijd te nemen voor gezin en/of vrienden. Op maandag 8 januari 2024 is er de traditionele Nieuwjaarsmarkt in Sporthal de Hokhorst. Het projectteam van Beekweide II en de makelaars zijn dan aanwezig en praten u graag bij over de plannen voor 2024. Ik hoop u daar te ontmoeten!

Ik wens u goede Kerstdagen en een heel voorspoedig 2024.
    Kees Eskes, wethouder Samenleving, Wonen en Duurzaamheid

Informatie over de woningbouwplannen

Wij informeren u hieronder over de stand van zaken met betrekking tot de woningbouwplannen en omgevingsvergunningen die daarvoor zijn of moeten worden verleend. Op de volgende pagina leest u ook over een aantal wijzigingsplannen.

Omgevingsvergunningen 
• De eerste omgevingsvergunning voor de realisering van 22 woningen (13 woningen in het duurdere segment, 1 woning in de categorie ‘betaalbaar’ en 8 sociale koopwoningen) is verleend. 
• Daarnaast zijn nog twee andere omgevingsvergunningen aangevraagd: 1) een aanvraag voor 4 woningen aan de Pinksterbloemweide; 2) de andere aanvraag heeft betrekking op 9 vrijstaande woningen aan de Meidoornlaan.

Realisatie woningen 
Onlangs zijn de eerste woningen te koop aangeboden; daarvan is inmiddels het grootste aantal verkocht (zie voor het actuele aanbod: www.nieuwbouwrenswoude.nl). Onder de verkochte woningen waren ook acht sociale koopwoningen. Omdat bij deze woningen gebruik is gemaakt van de KoopGarantregeling, zijn deze woningen aantrekkelijk geprijsd (een VON-prijs van max. € 265.000,-). Er was veel animo voor deze woningen; ze konden snel worden verkocht. Het is extra fijn te weten dat vrijwel al deze woningen zijn verkocht aan “onze” eigen starters.

Zodra in het eerste kwartaal van 2024 de nutsvoorzieningen zijn aangelegd, start men met de bouw van de eerste woningen. Wij hopen dat de vele regen van de afgelopen periode geen belemmering gaat vormen voor de bouwstart.

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart om op en nabij de voormalige woonwagenlocatie sociale huurwoningen en sociale koopwoningen te realiseren. In totaal gaat het om 26 woningen, waarvan 10 als sociale koopwoningen via het zogenoemde Slimmer koop concept op de markt zullen worden gebracht. De overige 16 woningen worden sociale huurwoningen die via de gebruikelijke kanalen zullen worden aangeboden.

Wij verwachten dat met de bouw van deze woningen in het 4e kwartaal van 2024 kan worden gestart.

Ontwerpuitwerkingsplannen Barneveldsestraat 16 en Barneveldsestraat 16 omgeving
Op 15 februari 2022 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Beekweide II vast. Tegen dit plan is een beroep ingediend; de Raad van State vernietigde een deel van het bestemmingsplan. Het overgrote deel van het bestemmingsplan is wél onherroepelijk en daarvoor is de uitvoering gestart.

De gemeente Renswoude kreeg de opdracht binnen 12 weken een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Ook tegen dit nieuwe bestemmingsplan werd beroep ingediend. Desondanks is het bestemmingsplan wel in werking getreden. In dit plan zitten twee nog nader uit te werken woonbestemmingen: de kavel Barneveldsestraat 16 zélf en het gebied daaromheen. Het ontwerp van deze uitwerkingsplannen is inmiddels door het college vastgesteld:
• Uitwerkingsplan Barneveldsestraat 16: bij de inwerkingtreding van dit uitwerkingsplan is het mogelijk 14 nieuwe woningen te bouwen en krijgt de huidige bedrijfswoning een reguliere woonbestemming;
• Uitwerkingsplan Barneveldsestraat 16 omgeving: bij de inwerkingtreding van dit uitwerkingsplan is  het mogelijk 61 nieuwe woningen te bouwen en ook hier krijgt de huidige bedrijfswoning een reguliere woonbestemming.

Ontwerpwijzigingsplan Boterbloemweide – Pinksterbloemweide
Dit ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de locatie van de ‘rug-aan-rugwoningen’ en de ‘beneden-bovenwoningen’ in de zuidoosthoek van Beekweide II, nabij de huidige woonwagenstandplaatsen:
• de huidige 8 ‘beneden-bovenwoningen’ (sociale huur) worden gewijzigd in 6 kleinere rijwoningen (sociale huur);
• de huidige 16 ‘rug-aan-rugwoningen’ (50% sociale huur en 50% sociale koop) worden gewijzigd in 20 kleinere ‘rug-aan-rugwoningen’ (50% sociale huur en 50% sociale koop).
Het ontwerpwijzigingsplan maakt het dus mogelijk om iets méér woningen te bouwen voor belangstellende inwoners van Renswoude.

Voor meer informatie over de procedure verwijzen wij u naar het bericht in de Heraut van woensdag 20 december jl.

Werkzaamheden aan de rijbaan van de straat Beekweide

De (straat) Beekweide is vanaf 8 januari 2024 afgesloten voor doorgaand verkeer. De firma Timmer uit Nijkerk start diezelfde dag met het verwijderen van de asfaltlaag en de bestaande riolering.
Vervolgens worden een nieuwe hemelwaterriolering en een tijdelijke verharding met betonstraatstenen aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer met borden omgeleid.
De straat zal vanaf 2 februari 2024 weer open zijn voor doorgaand verkeer. Deze planning is afhankelijk van de weeromstandigheden.

Veiligheidsmaatregelen

De bouwhekken langs de Barneveldsestraat worden met doeken afgeschermd. Wij ontvingen de afgelopen periode verschillende telefoontjes van verontruste inwoners die meldden, dat er bijna-ongelukken plaatsvonden omdat het verkeer door de bouwwerkzaamheden wordt afgeleid. Veiligheid op en rond de bouwlocatie heeft voor het volledige bouwteam prioriteit.

Het jaar 2023 in foto’s

Het jaaroverzicht van Beekweide II in een aantal foto’s. Van links naar rechts en van boven naar beneden: 1) wij ontwikkelden eerder dit jaar een nieuw logo voor Beekweide II; het logo prijkt ook op de nieuwe website die wij maakten: www.woneninrenswoude.nl; 2) de sloop van een aantal panden op plekken waar straks nieuwe woningen worden gebouwd; 3) vanuit de lucht krijg je goed zicht op het bouwrijp maken van Beekweide II; 4) voordat het bouwrijp maken van start kon gaan, was onderzoek nodig naar eventuele oorlogsrestanten; 5) het bouwrijp maken in volle gang; 6) detailfoto van de sloopwerkzaamheden en 7) verplaatsing van de woonwagens met een zware telescoopkraan naar hun definitieve locatie.

Beekweide II op de Nieuwjaarsmarkt Renswoude

Het projectteam van Beekweide II en de makelaars Ab Gaasbeek, Henk Bos en Stroomberg Makelaardij zijn aanwezig tijdens de traditionele Nieuwjaarsmarkt op maandagavond 8 januari 2024 in Sporthal de Hokhorst. U bent van harte welkom om de stand te bezoeken.

Communicatie

U heeft het vast wel gemerkt: wij hebben het afgelopen jaar de communicatie over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Beekweide II geïntensiveerd:
• Wij ontwikkelden een logo voor de (ontwikkeling van de) nieuwe woonwijk Beekweide II;
• Wij maakten een nieuwe projectwebsite (www.woneninrenswoude.nl) waarop meer en actuele informatie is te vinden over de ontwikkeling van Beekweide II;
• Wij gaven het afgelopen jaar (inclusief deze editie) drie nieuwsbrieven uit (en het aantal abonnees blijft nog steeds toenemen);
• Wij plaatsten negen pers- en nieuwsberichten op de website;
• Wij informeerden de direct omwonenden door middel van brieven en organiseerden informatiebijeenkomsten (als daar aanleiding voor was).

Blijf op de hoogte!

Wij informeren u op verschillende manieren over de ontwikkeling van Beekweide II:
• Op www.woneninrenswoude.nl/beekweide-ii vindt u alle actuele informatie over de ontwikkeling van de woonwijk Beekweide II en een verwijzing naar het actuele woningaanbod.
• Wij communiceren ook via de online kanalen van de gemeente Renswoude (website, Instagram en Facebook).

De gemeente Renswoude, de projectontwikkelaars, de makelaars en de aannemer wensen u goede Kerstdagen en een voorspoedig 2024!

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Frits van Drie, tel. 0318-578150 of f.van.drie@renswoude.nl.

Colofon

Deze Nieuwsbrief Beekweide II is een uitgave van de gemeente Renswoude. Wilt u deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Meld u aan via www.woneninrenswoude.nl/beekweide-ii en kijk bij Nieuwsbrief.