Nieuwsbrief 01 (juni 2023)

Jaargang 1 – Nummer 1 – Juni 2023

Beste lezer,

Wethouder Kees Eskes

“Wij starten binnenkort met het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk Beekweide II. Dat is geweldig nieuws voor ons dorp. Een nieuwe woonwijk met zo’n 190 woningen in verschillende typen en prijsklassen met een prachtige groene uitstraling. Ik kan niet wachten tot de eerste woningen worden gebouwd; ik heb begrepen dat er voor de eerste fase al veel belangstelling is.

Wij willen u, met ingang van nu, regelmatig informeren over de ontwikkeling van Beekweide II. Daarvoor is deze nieuwsbrief gemaakt. Het is de bedoeling, dat deze nieuwsbrief een aantal keer per jaar verschijnt. Omwonenden krijgen de nieuwsbrief persoonlijk toegestuurd; overige inwoners en belangstellenden kunnen zich abonneren door een mail te sturen aan beekweidell@renswoude.nl o.v.v. ‘Nieuwsbrief Beekweide II’. Ik hoop van harte dat deze nieuwsbrief bijdraagt aan een goede informatievoorziening over onze nieuwste woonwijk en dat de ontwikkeling daarvan voorspoedig zal verlopen.”

Plangebied Woonwijk Beekweide II


Woonwijk Beekweide II ligt ten westen van woonwijk Beekweide I en Sportcomplex Hokhorst en wordt begrensd door de Beekweide (aan de noordzijde), de Barneveldsestraat (aan de westzijde) en de Meidoornlaan (aan de zuidzijde). De wijk wordt in fasen ontwikkeld. Wij hebben met de projectontwikkelaars afgesproken, dat de verkoop van nieuwe woningen éérst in Renswoude worden bekendgemaakt (onder andere via “De Heraut”). Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de woningverkoop en waar u informatie vindt over het actuele woningaanbod.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Beekweide II in februari 2022 vast. Tegen dat bestemmingsplan werd bij de Raad van State één beroep ingesteld. De Raad van State deed in maart jl. uitspraak en stelde de indiener van het beroep deels in het gelijk. Voor één deel moest daarom het bestemmingsplan worden hersteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Dat gebeurde 20 juni jl. met een unaniem aangenomen raadsbesluit.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Het grootste deel van het bestemmingsplan wás al onherroepelijk. Dat betekent dat wij nu daadwerkelijk kunnen starten met de ontwikkeling van Beekweide II; om te beginnen met het bouwrijp maken van het gebied en het verlenen van omgevingsvergunningen voor de woningen.

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

De komende periode gaat er het nodige gebeuren voor de ontwikkeling van Beekweide II. Wij zetten de belangrijkste zaken voor u op een rij.

1. Sloopwerkzaamheden
Van begin juli tot begin augustus wordt een aantal panden in het plangebied gesloopt. De panden staan op plekken waar straks woningen worden gebouwd. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma J. van den Brom en Zn. uit Nijkerkerveen en zijn naar verwachting vóór de bouwvak afgerond. Het puin dat bij de sloop vrijkomt, wordt ter plaatse gebroken, tijdelijk opgeslagen in het plangebied en later weer gebruikt bij het bouwrijp maken. 

2. Woonwagens
Voor de woonwagens is een nieuwe plek in de toekomstige woonwijk gevonden. Voordat zij in september kunnen worden verplaatst, wordt de nieuwe plek geschikt gemaakt. Dat gebeurt in juli. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Berkhof BV. uit Scherpenzeel.

3. Bouwrijp maken
Voordat we kunnen beginnen met de bouw van nieuwe woningen, moet het gebied eerst bouwrijp worden gemaakt. We bedoelen daarmee dat bouwstraten, riolering, nutsvoorzieningen (bijvoorbeeld water en elektriciteit) en watergangen worden aangelegd. Wij hopen in september – dus na de zomervakantie – met deze werkzaamheden te kunnen starten. Omdat de aanbesteding van deze werkzaamheden nog niet is afgerond, weten wij nog niet welke aannemer dit gaat uitvoeren.

Kapwerkzaamheden
Vooruitlopend op het bouwrijp maken, zijn recent – mede met het oog op het broedseizoen – bomen en struiken gekapt en verwijderd. Daarvoor was vergunning verleend.

Het bouwrijp maken betreft straks het hele plangebied, zowel in eigendom van de ontwikkelaars als van de gemeente, met uitzondering van de gronden waarover nog geen overeenstemming is bereikt.

Woningbouwplannen

Woonwijk Beekweide II wordt in verschillende fasen ontwikkeld.
Op het kaartje op de volgende bladzijde zijn deze fasen ingetekend.


Fase 1
1.    Bouwrijp maken van de nieuwe locatie voor de woonwagens.
2.    Verplaatsing van de woonwagens.

Fase 2
1.    De verwachte bouwstart van de woningen van de eerste fase – nabij de Barneveldsestraat – is mei 2024.
2.    De eerste fase telt 19 woningen waarvan er op dit moment nog slechts een aantal te koop is.
3.    Kijk voor het actuele aanbod op www.nieuwbouwrenswoude.nl.

Doelgroepenverordening
De gemeenteraad van Renswoude stelde op 20 juni jl. de Doelgroepenverordening vast. In deze verordening is de toewijzing van sociale huur- en koopwoningen geregeld.

Bouwroute

Wij vinden het belangrijk dat omwonenden zo min mogelijk overlast hebben van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Beekweide II. Bouwverkeer rijdt daarom via de noordkant het plangebied in – alleen voor de bouw van de woningen aan de zuidzijde (fase 3a) wordt langs de Meidoornlaan een extra bouwweg gemaakt die wordt gescheiden van de Meidoornlaan. Alleen voor de werkzaamheden bij het woonwagenkamp (het bouwrijp maken van de nieuwe locatie) zullen we gebruik moeten maken van de Meidoornlaan, omdat de extra bouwweg dan nog niet is aangelegd. Die werkzaamheden zullen echter minimaal zijn.
Op deze manier blijft de overlast tot een minimum beperkt en wordt voor omwonenden, aannemers en nieuwe wijkbewoners een veilige situatie gecreëerd.

Woonrijp maken van Beekweide II

Nadat de woningen zijn gerealiseerd, starten wij met het woonrijp maken van Beekweide II. U kunt dan denken aan het aanleggen van definitieve straten en trottoirs, verlichting, speelplaatsen en het groen.
Wij volgen voor het woonrijp maken de oplevering van de woningen, omdat dan geen zwaar bouwverkeer meer over de nieuw aangelegde wegen en trottoirs hoeft te rijden.

Communicatie

Wij gaan vanaf nu regelmatig communiceren over de ontwikkeling van Beekweide II. Dat gebeurt op de volgende manieren:
1.    Op www.woneninrenswoude.nl/beekweide-ii vindt u alle actuele informatie over de ontwikkeling van de woonwijk Beekweide II en een verwijzing naar het actuele woningaanbod.
2.    Wij geven tweemaandelijks een nieuwsbrief uit waarin wij terugblikken op wat er de afgelopen periode is gebeurd en vooruitblikken op wat de komende periode op de agenda staat.
3.    Wij organiseren – als daar aanleiding voor is – informatiebijeenkomsten; wij doen dat in ieder geval voordat wij starten met het bouwrijp maken.
4.    Wij communiceren ook via de sociale media-kanalen van de gemeente Renswoude (Twitter, Facebook).

Planning

Wij vatten de komende ontwikkelingen nog even samen:

Mei 2023
Start verkoop van de eerste woningen in Beekweide II

Juli 2023
Start voorbereidingen voor de verplaatsing van de woonwagens
Sloop van een aantal panden in het plangebied

September 2023
Informatiebijeenkomst over het bouwrijp maken van Beekweide II
Start bouwrijp maken van Beekweide II
Verplaatsing van de woonwagens

Mei 2024
Verwachte bouwstart van de eerste woningen in fase 2

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Frits van Drie, tel. 0318-578150 of f.van.drie@renswoude.nl. 

Colofon

Deze Nieuwsbrief Beekweide II is een uitgave van de Gemeente Renswoude. Wilt u deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Meld u aan via www.woneninrenswoude.nl/beekweide-ii en kijk onder Nieuwsbrief.